Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti VTTG s.r.o.

se sídlem Šrobárova 525/8, 720 00 Ostrava 20
Identifikační číslo: 25842145

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21037

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.blacklink.cz

1.    Obecná ustanovení

o    Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba definovaná výrobcem zboží uvedena na dodacím listě, avšak záruka 24 měsíců dle zákona není tímto dotčena. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

o    Pro reklamace postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti VTTG s.r.o., např. předložit prodejní doklad (fakturu).

o    Společnost VTTG s.r.o. se bude snažit řešit s kupujícím všechny reklamace obratem, individuální dohodou k maximální spokojenosti kupujícího v souladu s platným právním řádem.

o    Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad a dodací list se sériovými čísly, je povinen ihned (nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží) informovat společnost VTTG s.r.o. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2.    Uplatnění reklamace

o    V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

o    Reklamace je zajišťována společností VTTG s.r.o., kupující zašle reklamované zboží (včetně průvodního dopisu se stručným popisem vady + dokladem o pořízení zboží) na adresu provozovny společnosti VTTG s.r.o.

o    Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní (kabely, zdroje, manuály, CD-ROM, atd.), nesmí být mechanicky.

o    Adresa pro uplatnění reklamace je:

 

VTTG s.r.o. - reklamace

Novinářská 3

709 00 Ostrava

o    Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně v sídle společnosti.

o    Po přijetí reklamovaného zboží zašle e-mailem společnost VTTG s.r.o. kupujícímu reklamační protokol jako potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a případně jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

3.    Rozsah záruky

o    Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

o    Jde-li o věci použité, neodpovídá společnost VTTG s.r.o. za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

o    Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

4.    Řešení reklamace uplatněné kupujícím

o    Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude tato bezplatně, včas a řádně odstraněna, a společnost VTTG s.r.o. vadu bez zbytečného odkladu odstraní. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

o    Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

o    Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

o    V průběhu reklamačního řízení se může kupující kdykoliv informovat o průběhu reklamace u společnosti VTTG s.r.o. na tel. čísle 595 175 175 nebo na e-mail: info@vttg.cz .

5.    Vyřízení reklamace

o    Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu zboží za stejné nové bez vady, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou zboží a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

o    Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží do společnosti VTTG s.r.o.).

o    Je-li reklamace uznána jako neoprávněná, bude veškeré náklady prodávajícího spojené s touto reklamací hradit v plné výši kupující.

o    Po ukončení reklamačního řízení zašle společnost VTTG s.r.o. Reklamační protokol s popisem a potvrzením o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. ledna 2014